Neuron-Spectrum-EMG


Модулът е предназначен за провеждане на пълнофункционални ЕМГ изследвания на 4-те полиграфни канали на ЕЕГ апаратите Neuron-Spectrum-5 и Neuron-Spectrum-4EPM
Свържете се с експерт*

*Ще Ви помогнем при избора на оборудване и ще подготвим изгодно предложение и техническа спецификация

ЕМГ техники

 • Електроневромиография: изследване на моторното и сензорното нервно провеждане (NCS), F-вълна, Н-рефлекс ( включително двойна стимулация), моторен и сензорен инчинг
 • Електромиография: спонтанна активност, интерферентна крива, акционни потенциали на двигателната единица (MUP), макро-ЕМГ
 • Нервномускулно провеждане: репетативна стимулация, джитер (single fiber EMG)
 • Оценяване на броя на двигателните единици (MUNE)
 • Допълнителни ЕМГ техники: блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс*, галваничен кожен отговор
 • Соматосензорни евокирани потенциали (SEP)
 • Транскраниална магнитна стимулация (TCMS)**

* при наличие на електронно неврологично чукче
** при наличие на магнитен стимулаторН -рефлекс


Тетанизация


АПДЕ


F-вълна


Джитер

Възможности на Neuron-Spectrum-EMG:


Електроневромиография:

- регистрация и анализ на характеристиките на М-отговора и сензорния акционен потенциал)
- изчисление на моторна/сензорна скорост на провеждане)
- изследване на параметрите на F-вълната и Н-рефлекса (включително двойна стимулация)
- магнитна стимулация на гръбначните коренчета и периферните нерви с последващ класически анализ на моторния отговор)
- блинк рефлекс, сакрален рефлекс, булбокавернозен рефлекс, Т-рефлекс, галваничен кожен отговор
- моторен и сензорен инчинг


Изследване на нервно-мускулно провеждане:

- анализ на декремента на М-отговора при ритмична стимулация на моторните нерви)
- провеждане на тетанизация и изследване на посттетаничния феномен)
- формиране на потребителски стимулационни алгоритми


Спонтанна и интерферентна електромиография:

- спонтанна активност
- турно-амплитуден анализ на интерферентна ЕМГ
- амплитудно-честотен анализ на интерферентна ЕМГ
- спектрален анализ на интерферентна ЕМГ
- акционни потенциали на двигателната единица (MUP)
- макро-ЕМ
- джитер


Транскраниална магнитна стимулация (TCMS):

- изчисляване на времето на централното моторно провеждане при пациенти с димиелинизиращи заболявания на нервната система и множествена склероза
- автоматично изчисляване на коренчевото забавяне при комбинирано изследване на F-вълна и магнитна стимулация


Соматосензорни евокирани потенциали:

- късо- и дълголатентни СЕП


Програмното обезпечение на базата .NET

Програмното обезпечение Neuro-MEP.NET е разработено на платформата .NET. Това е най-съвременната технология за създаването на програми. Използването на .NET позволява намаляване на времето за създаване на програмата, повишаване на нейната надежност, използване на съвременен и удобен интерфейс и разширяване на възможностите на апарата.

Стандартен комплект

 • токов стимулатор
 • комплект повърхностни ЕМГ електроди
 • комплект иглени ЕМГ електроди
 • ПО на CD
 • лицензионен ключ
 • инструкция за работа